Lider oraz Partnerzy Projektu

Lider oraz Partnerzy Projektu:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMW) to publiczna uczelnia medyczna, prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Kształci lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojęty personel medyczny (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów., menedżerów ochrony zdrowia i in.). Prowadzi studia na 10 kierunkach w języku polskim i 2 w języku angielskim. Uczelnia kształci blisko 6000 studentów i 380 doktorantów. W UMW działa około 200 kół naukowych i organizacji studenckich. Kadrę naukową stanowi ponad 1120 nauczycieli akademickich. Rocznie realizowanych jest 500 projektów naukowych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Pałac Branickich z ogrodami siedziba UMB projekt partnerski ueUniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) jest publiczną uczelnią wyższązałożoną w 1950 r. To prestiżowa, prężnie rozwijająca się szkoła, rokrocznie zajmująca wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Aktualnie na 15 kierunkach medycznych kształci się 5400 studentów idoktorantów, w tym 400 w języku angielskim. Studenci zagraniczni pochodzą m.in. z Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii.

 • UMB jest jedyną polską uczelnią, która jest laureatem konkursu programu Horyzont 2020 COFUND 2016 (Działania M. Skłodowskiej-Curie), w ramach którego realizuje unikalne międzynarodowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie biologii medycznej i statystycznej bioinformatyki. Uczelnię ukończyło 28 000 osób. Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca na Lekarskim Egzaminie Końcowym i Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym.
 • Pracownicy Uniwersytetu to eksperci w swoich dziedzinach nauki, zasiadający w komitetach naukowych, redakcjach czasopism oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy.
 • Uczelnia realizuje wiele zadań naukowych o istotnym znaczeniu dla regionu i kraju. Aktualnie strategicznymi projektami badawczymi są: innowacyjne badania kohortowe pozwalające na wykrycie chorób cywilizacyjnych we wczesnych stadiach ich rozwoju (Białystok Plus) oraz stworzenie referencyjnego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych (Strategmed).

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. Należą do nich m.in.: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, uniwersyteckie szpitale kliniczne, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej z prestiżową akredytacją Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych, ze statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny, GUMed projekt partnerski UEGdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najbardziej znanych uczelni w kraju i za granicą. Według rankingu „Perspektyw”, ogłoszonego w 2018 roku, jest liderem wśród uczelni medycznych w kraju i plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (8 miejsce).

Od wielu lat GUMed konsekwentnie realizuje strategię rozwoju Uczelni w zakresie podnoszenia jakości działalności naukowej i jej innowacyjnego charakteru. Jednym z efektów tych działań jest pozyskanie przez Gdański Uniwersytet Medyczny finansowania z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Środki te umożliwiły powstanie ośrodka naukowego specjalizującego się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.

Potwierdzeniem wiodącej roli Uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej jest niezmiennie od lat wysoka pozycja w rankingu kategoryzacji poszczególnych Wydziałów Uczelni w zewnętrznej ocenie parametrycznej oraz liczne wyróżnienia dla pracowników naukowych GUMed. W ostatnim rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed legitymują się prestiżową kategorią A+, pozostałym jednostkom tj.: Wydziałowi Lekarskiemu oraz Wydziałowi Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej przyznano kategorię A. W latach 2012–2017 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej posiadał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

GUMed, jako jedna z pięciu polskich uczelni jest notowana w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (AWRU) oraz w CWTS Leiden Ranking 2018, przygotowanym na podstawie wskaźników bibliometrycznych z czterech lat (2013-2016).

W 2018 roku Gdański Uniwersytet Medyczny po raz drugi został laureatem nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award w obszarze nauk o zdrowiu i nauk medycznych, broniąc pozycję lidera w swojej kategorii.

Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (UCK) są także laureatami konkursu Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. GUMed nagrodzono za bogatą działalność edukacyjno-szkoleniową, natomiast UCK uznano za najbardziej innowacyjny szpital w Polsce. Organizatorami konkursu są wydawnictwo Termedia i czasopismo Menedżer Zdrowia.

GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich blisko 1000 studentów zagranicznych. Oferuje 17 kierunków studiów, w tym 3 programy prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach(SUM) posiada akredytację PaBudynek rektoratu SUM Polska Platforma medyczna ppmństwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityce medycznej, biotechnologii, kosmetologii, zdrowiu publicznym, pielęgniarstwie, położnictwie, fizjoterapii oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 roku na kierunku lekarskim w Katowicach. Oprócz studiów stacjonarnych uczelnia kształci również studentów niestacjonarnych. Liczba studentów SUM oscyluje w granicach 10 000. Działalność naukowo-dydaktyczną na wszystkich latach i kierunkach prowadzi ponad 1 200 nauczycieli akademickich.

Projekty zrealizowane przez Bibliotekę Główną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:

 • „Digitalizacja i zamieszczenie w Internecie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny Śląska Górnego i Cieszyńskiego ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
 • „Zakup usługi konwersji bibliograficzno-faktograficznej bazy Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska do programu Aleph500”
 • „Digitalizacja i upowszechnienie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Budynek UML za drzewami projekt partnerski ueUniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia z 75-letnią tradycją o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym, którą wyróżniają wysoka jakość, nowoczesność i skuteczność kształcenia w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu.

Na 15 kierunkach studiów w ramach 4 wydziałów kształci się ok. 6000 studentów, w tym ok. 1300 studentów anglojęzycznych pochodzących z 53 krajów świata (głównie z USA, Kanady, Norwegii, Szwecji, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej). Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajmuje wysokie miejsce w rankingu umiędzynarodowienia: pierwsze miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce oraz dziewiąte miejsce wśród 51 uczelni biorących udział w rankingu.

Otwarcie uczelni na świat przejawia się także poprzez umiędzynarodowienie kontaktów naukowych oraz współpracę z zagranicznymi instytucjami i ośrodkami naukowymi. W ramach programu Erasmus+ studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu mogą rozwijać się naukowo na ok 100 zagranicznych uczelniach. Oprócz wymiany studentów i pracowników przedmiotem ok 50 umów o międzynarodowej współpracy są wspólne badania naukowe, prowadzenie wspólnych kierunków studiów, organizowanie konferencji oraz współpraca nad zagranicznymi publikacjami.

W zespołach międzynarodowych prowadzone są zaawansowane prace badawcze, rozwijana jest dziedzina robotyki medycznej, trwają poszukiwania nowych, skuteczniejszych terapii i metod leczenia. Uniwersytet stale inwestuje w rozbudowę zaplecza naukowego w postaci nowoczesnych laboratoriów, wprowadza nowe technologie i doskonali metody kształcenia przy użyciu specjalistycznej aparatury badawczej.

Kadra dydaktyczna i badawcza uczelni posiada rozległe doświadczenie zdobyte w medycznych ośrodkach szkoleniowych Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Wielu profesorów i doktorów zasiada w zarządach krajowych i międzynarodowych  towarzystw naukowych, pełni funkcje konsultantów krajowych i wojewódzkich uczestnicząc w pracach nadzoru specjalistycznego.

W nauczaniu przyszłych  kadr medycznych szczególnie kładziony jest nacisk na kształcenie praktyczne. Jednostkami uniwersytetu są 4 wysokospecjalistyczne samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w których prowadzone jest kształcenie kliniczne. W strukturze uczelni od 2013 r. działa Centrum Symulacji Medycznej, w którym odbywają się zajęcia nowoczesną praktyczną metodą, wykorzystywaną w edukacji medycznej. Studenci podczas zajęć symulowanych ćwiczą przy użyciu zaawansowanego sprzętu w utworzonych w ramach Centrum w pełni wyposażonych oddziałach szpitalnych. Realizując podczas ćwiczeń różne scenariusze, kształcą praktyczne umiejętności oraz mogą doświadczyć realnych sytuacji związanych z ich przyszłą pracą.

Działalność dydaktyczna uczelni doczekała się specjalnego uznania: w 2017 r. Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał certyfikat „Uczelni Liderów” w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, oraz Wyróżnienie Specjalne „Primus”. Wszystkie  działania podejmowane na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki wpisują się w misję uczelni, którą jest rozwijanie kompetencji kadr zawodów medycznych, troska o jakość i konkurencyjność kształcenia oraz podnoszenie świadomości środowiska akademickiego o potrzebie ciągłego rozwoju oraz konieczności czerpania wiedzy z osiągnięć nauki i gospodarki.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM)

 

 projekt partnerski UE budynek PUMPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) wg rankingów „Perspektyw” jest od lat najlepszą uczelnią w regionie zachodniopomorskim. W 2018 roku PUM zajął 6. miejsce pod względem efektywności naukowej wśród wszystkich uczelni wyższych oraz osiągnął najwyższy współczynnik cytowań publikacji pracowników uczelni.

Uczelnia powstała 20 marca 1948 roku, w mieście dźwigającym się z ruin, bez tradycji akademickich, bez wystarczającej liczby lekarzy i naukowców.
Działalność naukowa uczelni obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w zakresie patomorfologii, genetyki (zespół prof. Jana Lubińskiego), stomatologii zachowawczej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi (zespół prof. Bogusława Machalińskiego). Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej otrzymał najwyższą kategorię naukową A+ w zakresie oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w Polsce przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Uczelnia utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. w USA, Niemczech, Włoszech i Szwecji. PUM zapewnia pracownikom naukowym i studentom nowoczesne ośrodki dydaktyczne wyposażone w najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną.

W 2012 roku PUM wraz z IPN stworzył Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmu, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Do tej pory zebrano materiał porównawczy od blisko 2000 krewnych ofiar, zabezpieczono materiał od 750 ekshumowanych ofiar. Zidentyfikowano 100 osób, są wśród nich m.in.: major Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszko, major Hieronim Dekutowski ps. Zapora, Danuta Siedzikówna ps. Inka, por. Mikołaj Kirkilewicz, kpt. Władysław Dąbrowski.
PUM kształci blisko 4800 studentów na 14 kierunkach I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich i podyplomowych na czterech wydziałach: Lekarskim z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologicznym, Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu. Od 1996 roku uczelnia prowadzi studia w języku angielskim na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Obecnie kształci się na nich blisko 700 studentów. W roku akademickim 2013/2014 uruchomiono Program Asklepios adresowany do obywateli z Niemiec. W roku akademickim 2018/2019 uczelnia uruchomiła najbardziej oczekiwany kierunek – farmacja. PUM jako pierwsza w kraju uczelnia medyczna uruchomiła studia dla dzieci i seniorów. Co roku ponad 300 nowych studentów pobiera naukę w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego, Młodzieżowej Akademii Medycznej i Medycznego Uniwersytetu Seniora PUM.

www.pum.edu.pl
Twitter/pumszczecin
Facebook/pumszczecin

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny(WUM) jest nowoczesnym ośrodkiem wARSZAWSKI uNIWERSYTET mEDYCZNY WIDOK Z DRONAakademickim z ponad dwustuletnią historią. Renomowaną pozycję budował, czerpiąc z wzorców najlepiej rozumianej tradycji, godząc ją z dynamicznym rozwojem.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9599 studentów, 530 doktorantów i 237 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1798 nauczycieli akademickich – w  tym 179 profesorów tytularnych. Świadectwem, dbałości o poziom kształcenia, są przyznawane uczelni  tytuły i certyfikaty oraz znaczące pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych.  Wysoka  efektywność nauczania jest osiągana dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku oraz nowoczesnej komunikacji ze studentami.

Projekty zrealizowane przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego :

 • „Rozbudowa warsztatu informacyjnego online Biblioteki Głównej WUM, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych”
 • „Zwiększenie zasięgu informacyjnego katalogu online Biblioteki Głównej WUM, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych z lat 1870-2012″

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy zajmuje się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz innymi dziedzinami związanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy. Do podstawowej działalności Instytutu należy prowadzenie badań naukowych oraz prac wdrożeniowych i ekspertyzowych w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem czynników występujących w środowisku pracy.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Instytut jest jednym z głównych ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Kadrę IMP tworzą naukowcy i specjaliści, wśród których znajdują się konsultanci krajowi oraz wojewódzcy w kluczowych dla prowadzonych badań dziedzinach.

Biblioteka Naukowa Instytutu funkcjonuje w ramach Działu Zarządzania Wiedzą, który dokumentuje, analizuje, upowszechnia i promuje wiedzę związaną z działalnością Instytutu.

Projekty zrealizowane przez Dział Zarządzania Wiedzą Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

 • „Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi”
 • CYBRA – Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa (kolekcja IMP)
 • Repozytorium ECNIS-NIOM (w ramach projektu ECNIS – Environmental Cancer Risk, Nutrion and Individual Susceptibility – Środowiskowe uwarunkowania nowotworów, rola diety i indywidualnej wrażliwości)

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Lider oraz Partnerzy Projektu