Cele Projektu

Cele Projektu

 

Główny cel : Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

 

Głównym celem projektu Polska Platforma Medyczna jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Partnerów Projektu PPM poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi, a także udostępnienie w Internecie w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Cele Projektu pn. Polska Platforma Medyczna zostały wyznaczone na podstawie przeprowadzonej analizy środowiska społeczno-gospodarczego i zapewnią realizację w szczególności następujących potrzeb tego środowiska:

Inne

 • Zapewnienie otwartego dostępu do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium.
 • Prezentacja potencjału badawczego uczelni i instytutów medycznych na wspólnej platformie.
 • Prezentacja osiągnięć naukowych uczelni i instytutów medycznych na wspólnej platformie.
 • Zapewnienie dostępu do bazy ekspertów z różnych dyscyplin medycyny.
 • Promocja dorobku naukowego Polski na arenie międzynarodowej.
 • Zapewnienie nieograniczonego dostępu do danych w wymiarze czasowym i przestrzennym.
 • Automatyzacja procesów związanych z tworzeniem profili naukowców i potencjału jednostek.
 • Wykorzystanie wyników badań w sektorze biznesu.
 • Możliwość generowania raportów i analiz w zakresie danych przechowywanych w systemie.
 • Szeroki dostęp do aktualności w polskiej medycynie.
 • Ułatwienie dostępu do programów finansujących badania naukowe i racjonalizacja nakładów
  na badania naukowe.

 

Główny cel projektu PPM – cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Partnerów Projektu PPM – zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

Cele szczegółowe:

 • Połączenie na jednej platformie i zapewnienie otwartego dostępu do zasobów nauki z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.
 • Stworzenie bazy ekspertów z różnych dyscyplin medycyny i ułatwienie współpracy między ośrodkami naukowymi i przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.
 • Poprawa jakości i otwartości udostępnianych zasobów poprzez zwiększenie ich dostępności według skali 5 Star Open Data.
 • Ułatwienie podmiotom spoza sektora finansów publicznych, działających w dziedzinie medycyny i nauk pokrewnych ponownego wykorzystania ZN.
 • Zwiększenie dostępności do zasobów nauki gromadzonych u partnerów projektu dla osób niewidzących, niedosłyszących poprzez dostosowanie i cyfrową prezentację danych zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

 

Realizacja projektu jest w pełni zgodna z założeniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

Cel główny: wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju,

Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,

Priorytet II: E-Administracja i otwarty rząd,

Działanie 2.3: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,
Poddziałanie 2.3.1: cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

 

Wskazane cele zrealizowane zostaną poprzez stworzenie wspólnej platformy prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy, a co za tym idzie, zwiększenie dostępności i stworzenie możliwości ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego jakimi są zasoby nauki partnerów projektu. Projekt zrealizuje wskaźnik rezultatu strategicznego m.in. poprzez stworzenie systemu otwartego dostępu do pełnych tekstów publikacji, rozpraw doktorskich, danych badawczych i innych dokumentów w repozytorium, a także zapewnienie nieograniczonego dostępu do danych w wymiarze czasowym i przestrzennym.
Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
Cele Projektu