O projekcie

O projekcie – informacje ogólne

 

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowany jest w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, realizowany w siedmiu uniwersytetach medycznych:

  1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
  2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  3. Gdański Uniwersytet Medyczny,
  4. Śląski Uniwersytet Medyczny,
  5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  6. Pomorski Uniwersytet Medyczny,
  7. Warszawski Uniwersytet Medyczny

oraz w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

 

Czas realizacji projektu: 1.11.2017-31.10.2020.

Planowane efekty

Projekt Polska Platforma Medyczna zakłada stworzenie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w  zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Planowane jest stworzenie bazy ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólnego repozytorium dziedzinowego, gromadzącego w jednym miejscu pełnotekstowe obiekty cyfrowe.
Efektem realizacji projektu wyrażonym we wskaźniku rezultatu bezpośredniego będzie co najmniej 12 480 350,00 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Zakładane wskaźniki

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 8,00
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (w tym z dostępem dla osób niedowidzących i niedosłyszących): 20 364,00
Liczba zasobów nauki udostępnionych co najmniej na poziomie 3. według skali 5 Star Open Data: 20 054,00
Liczba utworzonych API: 17,00
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (również dla osób niedowidzących i niedosłyszących): 25,00
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego: 0,08 TB

 

Wartość projektu:  37 279 341,60 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 31 549 506,79 zł.

 
Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Napisz do nas!

 
O projekcie